AVIS LEGAL
1.INFORMACIÓ CORPORATIVA
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES l’informa que és titular dels llocs web: www.joancontreras.com, d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES amb CIF/NIF: 35112677A i Domicili Social: PASEO DE LA MONTAÑA 58 ENTLO. Codi Postal: 08402. Localitat: GRANOLLERS, Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte és: info@joancontreras.com
2.Usuari I REGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació per accés i ús de la pàgina web www.joancontreras.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES,, atorga la condició d'Usuari, per la que s'accepten, en navegar per la pàgina de JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES,, totes les condicions d'ús que s'estableixen aquí sense perjudicar l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.
La pàgina web de JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuariassumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuarials formularis emesos per JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.
L’ús de la informació, serveis i dades oferts per JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, no aniran contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.
A aquest efecte, l'Usuaris'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol Usuarid'Internet (hardware y software).
Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la Web i d'aquesta política de privacitat.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuaries compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .
POLÍTICA DE PRIVACITAT
1.POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuaria través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.
JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’Usuaria causa de la navegació per Internet.
JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuarique portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
L'accés a la web: www.joancontreras.com no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.
2.PUBLICITAT
La Web: www.joancontreras.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.
JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
3.MODIFICACIONS
JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.
4.RESERVA DE COOKIES
JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.
L’Usuarité la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, no és preceptiva la instal·lació de cookies.
L'Usuaries compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
5.PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica i el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, informa als Usuaris dels seus websites, que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, aquesta obligació continurà fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment, els menors de 13 anys, no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti les seves dades personals; solament els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 13 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 13 anys dades sobre l'àmbit familiar, sent l'única excepció les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.
Aquestes dades seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES,, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES,, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l'Usuariweb, conèixer que dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessius, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l'Usuaripugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: PASEO DE LA MONTAÑA 58 ENTLO. Codi Postal: 08402. Localitat: GRANOLLERS. Província: BARCELONA., o al correu electrònic info@joancontreras.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
L'enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari.
D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori a peu del formulari.
6.PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES,
Així mateix, JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.
8. CERTIFICATS DE COMPLIMENT www.joancontreras.com I PROTECCIÓ DE DADES
www.joancontreras.com compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la www.joancontreras.com, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUPO QUALIA, per la qual cosa se li atorguen dues certificats en format d'imatge digital perquè pugui exposar-los en el seu lloc web.
9.ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre l’UsuariJUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES, es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’Usuarii JUAN JOSE CONTRERAS ARGUELLES,, els jutjats o tribunals de la localitat de GRANOLLERS.